Årsmøte i Haslum Idrettslag 2022 avholdes tirsdag 22. mars 2022 kl. 1800 i møterom på klubbkontoret

Til behandling:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle Haslum IL sin årsmelding 2021 – herunder gruppenes årsmeldinger

5. Behandle Haslum IL regnskap 2021 i revidert stand, herunder revisors beretning og kontrollutvalgets rapport.

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsettelse medlemskontingent for 2023

8. Vedta idrettslagets budsjett for 2022

9. Foreta følgende valg:

a. Leder og nestleder

b. Sekretær

c. Inntil 4 styremedlemmer

d. Inntil 2 varamedlemmer

e. Revisor

f. Kontrollutvalg

g. Valgkomite

h. Årsmøte gir styret fullmakt til å utnevne de som skal representere idrettslaget på tinget eller organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være hovedstyre i hende senest onsdag 9. mars 2022, og sendes pr. e-post til tsoereid@online.no. Alle innkomne forslag vil bli lagt ut på vår hjemmeside.

Haslum, 2. mars 2022

For styret i Haslum IL

Tom E Søreide

Sekretær.